Oferta edukacyjna

Oferta podstawowa


Nasze przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Poprzez zabawę i naukę realizujemy koncepcję opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Inteligencje wielorakie rozwijamy poprzez edukację matematyczną, muzyczną, plastyczną, przyrodniczą, ruchową, przestrzenną, interpersonalną, społeczną i osobistą.

Szczegółowe cele i zadania naszego przedszkola określają załączone poniżej dokumenty.

Misja naszego przedszkola
Koncepcja pracy
Najważniejsze założenia koncepcji
Wykaz programów nauczania
Harmonogram imprez i uroczystości
Raport z ewaluacji całościowej – przeprowadzonej w naszej placówce w 2014r przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

Czytaj więcej

Oferta dodatkowa w roku szkolnym 2017/2018


star Język angielski

W każdej grupie – zajęcia odbywają się 2 raz w tygodniu po 30 minut.

Prowadzący – lektor szkoły językowej Shamrock School of Languages Zielonki.

Wiele współczesnych badań i publikacji wskazuje na zasadność rozpoczęcia nauczania języka obcego w jak najmłodszym wieku. Dzieci w wieku 4-5 lat mają specjalne zdolności niezbędne do przyswajania języka obcego, które to należy w nich rozwijać. Są to:

– zdolność rozumienia ogólnego znaczenia – zanim dziecko nauczy się rozpoznawać poszczególne wyrazy i ich znaczenie, jest w stanie zrozumieć ogólne znaczenie danego wyrażenia czy krótkiego zdania. Intonacja, mimika, gesty pozwalają im zrozumieć ogólny sens.

– zdolność uczenia się pośredniego – dzieci nie uczą się słówek czy struktur jako poszczególnych jednostek, ale zaciekawione przez bajkę będą powtarzać nowe zwroty aż je zrozumieją, a nawet nauczą się na pamięć. Jeśli usłyszą nowe słowo od nauczyciela to będą je powtarzać ze względu na nieznane wcześniej dźwięki.

– zdolność uczenia się przez fantazję i wyobraźnię – w tym pomaga maskotka, z którą dzieci utożsamiają się (z jej przygodami) i podświadomie przyswajają sobie kolejne struktury.

– zdolność, a wręcz potrzebę komunikacji – nie tylko między sobą, w grupie, ale także z nauczycielem.

– Bardzo ważną zdolnością, która musi być rozwijana jest zdolność naśladowania dźwięków. W tym okresie życia dziecka, jego aparat artykulacyjny działa najsprawniej, pozwalając mu doskonale imitować dźwięki usłyszane z płyty bądź też od nauczyciela. angielskiego w przedszkolach.

star Rytmika

Zajęcia rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu po 25 minut dla grupy najstarszej oraz 20 minut dla pozostałych grup.

Prowadzący – nauczyciel muzyki ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 15zł / miesiąc.

Zajęcia rytmiki w przedszkolu mają przygotować dziecko do przyszłej edukacji, ale też dać możliwość znalezienia się w każdej sytuacji muzycznej od najwcześniejszych lat. Uczą koncentracji uwagi, dają możliwość wyciszenia, ale też wpływają na rozwój fizyczny dziecka kształcąc jego postawę, korelację ruchową, ogólną sprawność fizyczną. Dostarczają rozrywki, odprężenia i zaspokajają naturalną aktywność dziecka i potrzebę ruchu. Rytmika wpływa także na kontakty społeczne z rówieśnikami, uczy współpracy w grupie. Bez wątpienia angażuje całą osobowość dziecka, jego zmysły, uczucia i myśli.

* (informacje zaczerpnięte z Programu nauczania rytmiki w przedszkolu „Radosne nutki” pani Beaty Kuczmańskiej)

Czytaj więcej

starTaniec

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Prowadzący – instruktor Szkoły Tańca „AS-2” w Krakowie.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 100zł / semestr.

Do celów głównych nauki tańca dzieci w wieku przedszkolnym należy wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Do celów szczegółowych należy:

star kształtowanie świadomości własnego ciała,

star rozwijanie poczucia rytmu,

star kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, siły, wytrzymałości, zwinności, koordynacji, płynności ruchów,

star ćwiczenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,

star rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej

star reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, rytmu,

star podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka

star kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania swoich potrzeb

star umożliwianie rozwijania indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno-ruchowych

* (informacje zaczerpnięte z Programu prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi w placówkach przedszkolnych Szkoły Tańca „AS-2”)

Czytaj więcej

 

 

star Zajęcia sportowe „Przedszkole i piłka”

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Prowadzący – przedstawiciel Centrum Edukacyjnego Leonardo

Koszt udziału w zajęciach wynosi 34zł / miesiąc.

Program zajęć „Przedszkole i piłka” realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (Przedszkoliada.pl), został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Celem zajęć jest doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej oraz znalezienie dzieci z predyspozycjami do sportowych gier zespołowych.

*  (informacje zaczerpnięte ze strony internetowej www.przedszkoliada.pl)

Czytaj więcej

Harmonogram zajęć dodatkowych w II semestrze 2017/2018 – do wglądu.

Oferta doraźna


star wycieczki autokarowe do teatru, muzeum, ZOO, lotnisko w Balicach, dworzec kolejowy w Krakowie, Straż Pożarna w Krakowie, Zatorland, itp.

star wycieczki lokalne do instytucji użyteczności publicznej np. Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna, szkoła, apteka, ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, sklep zoologiczny, itp.

star spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np. policjant, strażak, pielęgniarka, kolejarz, itp.

star teatrzyki z udziałem aktorów, kukiełek, pacynek, lalek

star zajęcia ceramiczne, decupage i inne.