Zapisy do przedszkola


Rekrutacja na rok 2024/2025


Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzana jest za pomocą Systemu elektronicznej rekrutacji firmy Vulcan.

Zgodnie z podpisaną umową między Gminą Michałowice, a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Michałowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025” nasze przedszkole może zapewnić miejsce dla 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie gminy Michałowice.

Rekrutacja rozpocznie się 12 marca 2024r o godz.10.00.

Rejestrować się w systemie elektronicznym oraz składać wnioski w przedszkolu będzie można do dnia 26 marca 2024r do godz. 15.00

Aby zapoznać się z ofertą przedszkola oraz wziąć udział w rekrutacji należy kliknąć link: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminamichalowice

Przedszkole realizując powyższe zadanie nie pobiera opłat tzw. czesnego, a jedynie ustawowe opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz opłaty za wyżywienie.

Zasady rekrutacji:

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców dziecka.
2. Rekrutacja do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice.
3. Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
4. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową Systemu rekrutacji Vulcan a następnie wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu .
5. Wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola, w godzinach pracy sekretariatu (8,00–15,00)

6. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
7. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych we wniosku kryteriów.
8. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za spełnianie odpowiednich kryteriów: kryteriów ustawowych oraz kryteriów gminnych.
9. Dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która ocenia poprawność złożonej dokumentacji oraz ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego.
10. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (kryteria te mają jednakową wartość) tj.:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria gminne zostały określone w Uchwale Nr LXVIII/580/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2024r.

Rejestracja i złożenie wniosku od 12 marca od godz. 10.00 do 26 marca do godz. 15.00

Rodzice, którzy zarejestrują się w Systemie do rekrutacji Vulcan, otrzymują login i hasło dostępu, dzięki którym w każdej chwili będą mogli sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz w późniejszym okresie uzyskają informację o wyniku rekrutacji swojego dziecka, a nawet będą mogli przesłać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Istotne jest, że rodzice pomimo wyboru maksymalnie 3 placówek składają jeden komplet dokumentów – tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

UWAGA: Sekretariaty przyjmujące dokumenty od rodziców nie dokonują ich weryfikacji.

Aby zapoznać się z ofertą, zasadami naboru oraz wziąć udział w rekrutacji kliknij link: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminamichalowice